Sekhemre-Neferkhau Wepwawetemsaf King of Egypt

Ref. : 2631

FatherMother
Inyotef V Nubkheperre King of EgyptSe bekemsaf Princess of Egypt (Theben)

Sekhemre-Neferkhau Wepwawetemsaf King of Egypt
-
-
Inyotef V Nubkheperre King of Egypt
-
-
Se bekemsaf Princess of Egypt (Theben)
-
-
Sobekemsaf Sekhemre-Shedtawi King of Egypt
-
-


Nubkhas Queen of Egypt
-
-Horhorkhuwaytef of Egypt
-
-


Se Beknakht Princess of Egypt
-
-
Sekhemre-Se'ankhtawi Neferhotep King of Egypt
- - -

- - -

Sobkdudu of Egypt
- - -

- - -

Hori of Egypt
- - -
Neferu of Egypt
- - -

Se'ankhenre Mentuhotep King of Egypt
- - -
Satmut Queen of Egypt
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003