Nyetneb Princess of Egypt

Ref. : 5054

FatherMother
Amenemhat I Sehetepibre King of EgyptNefru-Sobek Queen of Egypt

Nyetneb Princess of Egypt
-
-
Amenemhat I Sehetepibre King of Egypt
-
-
Nefru-Sobek Queen of Egypt
-
-
Sesostris of Egypt
-
-


Nefret of Egypt
-
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003