Apollodotos I Prince of Bactria

Ref. : 2487

FatherMother
Demetrius I King of BactriaBerenice Princess of Syria
MarriageChildren
? - - Son of Apollodotos I Prince of Bactria

Apollodotos I Prince of Bactria
-
-
Demetrius I King of Bactria
-
-
Berenice Princess of Syria
-
-
Euthydemus I of Magnesia King of Bactria
-
-


Dght of Diodotus I Princess of Bactria
-
-Antiochus III the Great King of Syria
-
-


Laodice III Princess of Pontus
-
-
Apollodotus of Syria
- - -

- - -

Diodotus I King of Bactria
- - -
Dght. of Anthiochus II Princess of Syria
- - -

Seleucus II Callinicus King of Syria
- - -
Laodice II Queen of Syria
- - -

Mithridates II King of Pontus
- - -
Laodice I Princess of Syria
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 02 Jan 2003