"Minder fra min barndom 
og tiden i Fåborg præstegård"

21. del

af provst Jacob Holdt

 

Grundlovsmøder og skuespil

Sammenslutningen af ungdomsforeninger på egnen, Endrupholm og omegnens hovedkreds, holdt hvert år Grundlovsfest i præstegårdshaven. Der var to foredrag og kaffebord om eftermiddagen. Om Aftenen så skuespil, og derefter bal på kroen.

Det var store opgaver vi kastede os ud i. De første år, var der en skuespiller fra Esbjerg, der instruerede, senere blev det lærer Teglgård, mens jeg assisterede som scenemester m.m. Det var skuespil som:

Ambrosius,
Der var engang,
Molboerne,
Elverhøj,
Røverne fra Rold,
Jeppe på Bjerget,
Et folkesagn,
Trold kan tæmmes,
Som man behager,
Eventyr på fodrejsen,
De tre musketerer.

Det var de bedste amatørskuespillere fra de forskellige foreninger, der blev udtaget. Men det krævede mange prøver. De første rundt om i hjemmene eller skolerne, den sidste uges tid i præstegårdshaven. Dragterne var for en stor dels vedkommende lejede fra en teatergarderobe. Konfirmandstuen fungerede som bagscene og påklædningsrum, men det var mange deltagere, der skulle bruge det.

Det var et stort arbejde, vi lagde i det. Malede kulisser, lavede lyskasser osv. Sminkør og musikere skulle der til. Vort klaver blev flyttet ud i haven til forestillingerne. Der var gerne tre mand til musikken.

Men forud var gået et andet stort arbejde: Haven skulle gøres ren og pyntes op til dagen. Der skulle hentes bænke og borde fra kroerne. Der var år, hvor der var 4-500 tilskuere, så der skulle hentes mange bænke. Og bagefter var der oprydning. Det hang mest på os i præstegården, men festligt var det. Drengene fulgte levende med ikke mindst i prøverne i haven. Der var nogle bestemte, lidt ældre skuespillere, der gik igen fra år til år. Dem fik man et særligt forhold til, ikke mindst fordi de under prøverne og forestillingen lige skulle have sig en enkelt dram, hvor jeg og Teglgård også blev budt.

Der var som sagt år, hvor der var 4-500 tilskuere til forestillingen. Et år måtte vi have en opførelse mere, og eet år var hele holdet i Aventoft i Sydslesvig for at vise forestillingen der. Det var vist nok "Et Folkesagn".

Grundlovsfesten om eftermiddagen i havenSelve grundlovsmødet om eftermiddagen samlede knap så mange, de første år dog 100-125 tilhørere. Men så begyndte de politiske partier at holde grundlovsmøder og det tog noget af interessen fra de folkelige. I nogle år nøjedes vi derfor med eet foredrag. Og til sidst opgav man eftermiddagsmødet. Men friluftsspillene fortsatte til omkring 1965.

 

Ungdomsforeningen

Sognets ungdomsforening Fåborg Ungdomsforening, der altså også dækkede Agerbæk, var stiftet i 1914. Gennem mange år havde min forgænger pastor Gunnar Schmidt været formand for den. Jeg kom også hurtigt ind i den. Og blev ved den første generalforsamling valgt i bestyrelsen og denne valgte mig til formand.

Der var god tilslutning. måske omkring 100 medlemmer fra 14 - ca. 25, enkelte ældre. Vi havde møde hver 14 dag på Fåborg kro. Senere også på Agerbæk Hotel.

Møderne begyndte med en sang eller to, så et foredrag ved hidkaldt foredragsholder, så en sang, kaffebord. Og derefter oplæsning ved eller diskussion med foredragsholderen. Så en aftensang. Møderne varede som regel fra kl. 20 til kl. 23.

Foredragsholderne var højskolelærere, præster og lign., der gav sig af med den virksomhed. Det var alle mulige emner, der blev behandlet. Hvis det var en taler, der kom langvejs fra, kunne det ske at han spiste og overnattede hos os i præstegården.

Vi havde altid julefest 5. juledag. Den begyndte med gudstjeneste i Fåborg kirke, derefter juletræ på kroen, kaffebord og bal. Det var i mange år præster ude fra, vi havde, men senere overtog jeg det. Og det var faktisk een af årets vigtige gudstjenester. I Årre Ungdomsforening havde man tilsvarende julefest 3. juledag. Der var det altid mig, der prædikede. Selvom jeg brugte den samme prædiken begge steder, så var det alligevel en belastning oveni julens mange andre gudstjenester. Når julefesten i Årre var slut ved 22,30-tiden kørte mange af de unge til bal i Fåborg, hvor gymnastikforeningen havde bal. Jeg har mange gange haft bilen fuld, når jeg fra festen i Årre skulle tilbage til Fåborg. Begge steder sluttede dansen kl. 1, hvorefter man sang en aftensang, som regel Altid Frejdig.

Een af ungdomsforeningen vigtige aktiviteter var amatørskuespil, "Fælleslæsning", blev det kaldt. Jeg instruerede i mange år disse skuespil. Der var scener i salene på Fåborg kro og Agerbæk Hotel. Men udstyret var lidt primitivt, så vi byggede nye kulisser, der kunne sættes sammen til stuer på forskellige måder, lavede rampelys og projektører, suffitter og så videre. Meget af det blev lavet i kælderen i præstegården. Det var et stort arbejde, men det gav også en god kontakt med de unge. Prøverne foregik rundt omkring i hjemmene, hvor man beredvilligt lagde stuer og kaffeborde til.

Vi opførte stykkerne en lørdag aften i foråret på Fåborg kro, og den følgende lørdag på Agerbæk hotel. Salen var som regel stuvende fuld af tilskuere og så var der bal bagefter. Det var ikke altid de største litterære værker, man havde valgt at opføre. Nogle titler kan jeg dog huske:

Præsten i Vejlby,
Den kloge mand,
Hvad med de andre,
Guderne ler,
De tre klaphatte,
Himlen har ingen tagrende,
Anna Sophie Hedvig.

Hver sommer havde vi en udflugt i bus, undertiden med overnatning på en højskole. Ikke så få gange havde vi ture til den venskabsungdomsforening, vi havde fået i Aventoft i Sydslesvig. Det var med fest på kroen, overnatning, gudstjeneste næste dag inden vi kørte hjem. Turene var til det sydlige Jylland, Fyn og Sydslesvig.

I flere år havde vi nattergaleture, hvor vi tog til Baldersbæk plantage kl. 2 om natten og havde en kyndig ornitolog til at fortælle om de forskellige fugle, når de efterhånden lod deres røst høre. Undertiden var vi så heldige at høre nattergale. Men det var egentlig en lang nat, for vi sluttede med morgenkaffe på Hovborg kro. Og den kunne vi ikke få før omkring kl. 6½-7.

Skt. Hans aften var der bål. Det foregik ofte hos Thomsen Sørensens i Autrup, hvor der var bål ved mergelgraven, kaffe og dans i laden. Senere også hos Jeppe Knudsens i Nr. Agerbæk.

De almindelige møder havde vi i tiden fra september til omkring maj. Men alt dette krævede meget arbejde af bestyrelsen, så den holdt en del møder for at planlægge og uddelegere opgaverne. Bestyrelsesmøderne blev holdt i skiftende hjem og gennem deltagelse i dette bestyrelsesarbejde blev mange af de unge vænnede til at påtage sig opgaver, sagt højtideligt, blev forberedte lidt på demokratiets arbejdsformer.

Mange unge gik derudover til gymnastik et par gange om ugen om vinteren og til håndbold eller fodbold om sommeren.

Det var meget værdifuldt for mig som præst at have med dette ungdomsarbejde at gøre. Det gav gode kontakter til de unge, man vandt deres fortrolighed. Jeg har stadig et særligt forhold til de mange unge, der dengang var med i arbejdet.

Ved nytårstid arrangerede Hovedkredsen fællesmøder i Glejbjerg med foredrag og lign. Til at begynde med to dage, senere kun een. Indtil også det ophørte.

Tiderne blev anderledes, da skoleloven af 1958 blev gennemført. For den betød efterhånden, at en hel del unge fortsatte skolegangen i 8.og 9. klasse. Der kunne de nu også være sammen med kammerater og der var mange ting, der lignede det vi arbejdede med i ungdomsforeningerne, film, diskussioner osv. Derfor havde de, som gik i skole, ikke det behov for at træffe kammerater, som de havde haft, der tidligere var kommet ud at tjene eller i lære fra de var 14 år.

Det blev derfor efterhånden svært at drive en ungdomsforening. Den blev slået sammen med de to gymnastikforeninger i henholdsvis Fåborg og Agerbæk og ophørte i realiteten dermed at eksistere. Det skete i 1966, da havde jeg været formand til den bitre ende.

Men jeg er meget glad for at jeg kom til Vestjylland, mens det folkelige arbejde i ungdomsforeningerne endnu var i fuld blomst. Det betød også, at jeg selv var meget ude for at holde foredrag i disse foreninger. Eet af de første steder var i Krogager. Jeg måtte cykle på grusveje de 15 km dertil, for jeg havde ikke fået bilen endnu. Dette første foredrag var: Præst i storbyen. Jeg fortalte om mine oplevelser i København. Det brugte jeg en del steder.

Andre foredrag i de år:
Tjekkoslovakiet med billeder fra min tur til Prag.
Nis Petersen.
Nordahl Grieg.
Emner om kirken.
Undertiden var det både en gudstjeneste og et foredrag jeg skulle bidrage med.

Men det gik med ungdomsforeningerne i de andre sogne, som det var gået i Fåborg. De blev slået sammen med gymnastikforeningerne og forsvandt.

Der var endnu foredragsforeninger rundt omkring, men de blev efterhånden omdannede til aftenhøjskoler, der kunne få offentligt tilskud. Så de blomstrede op. Navnet betød måske noget, men stort set var det samme indhold som i foredragsforeningerne, dvs. der skulle i hvert fald i begyndelsen være en sammenhæng mellem foredragene, et tema, en linje. Jeg kom med i udvalget, der tilrettelagde møderne, som vi holdt i Slebsager skole. Lærer Teglgård stod som leder. Vi var gerne en 3o-40 medlemmer, der samledes til 6-8 møder i løbet af vinteren. Der var også aftenhøjskoler i Agerbæk, Vrenderup, Årre. Så det var en god folkeoplysningsvirksomhed, der udfoldedes. Men det betød også, at jeg blev bedt om at holde foredrag mange andre steder. Det var egentlig meget morsomt, sådan at komme rundt i store dele af Sydvestjylland. Det var vågne interesserede forsamlinger. Ikke sjældent var der diskussion efter foredraget, eller jeg måtte præstere noget oplæsning.

Jeg har lavet en bibliografi over de foredrag, jeg har holdt. Den ligger i arkivskabet sammen med foredragene.

Der var et lille bibliotek i Fåborg, passet af tømrerens kone. Hun havde nu ikke meget begreb om litteratur, var nok mest til ugeblade, men een skulle jo passe det. Jeg blev valgt i bibliotekets bestyrelse, Teglgård var vist formand. Men det betød også, at vi fik til opgave at finde ud af hvilke bøger der skulle anskaffes. Fra hovedbiblioteket i Esbjerg fik vi dels bøger til gennemlæsning, dels hjælp til at vælge bøger ud. Det hele var lidt primitivt de første år. Biblioteket havde til huse i en stor uopvarmet stue i tømrerens hus, så bøgerne, der ofte havde mange år på bagen, kunne godt være lidt mugne og klamme. Det var ikke mange bøger vi lånte der. Men Grethe og jeg var medlem af en bogklub hos en boghandler i Esbjerg. Der kunne vi få de nyere bøger, og fik faktisk læst en del.


Fortsættes i 22. del: Ydre Missionskredsene

Tilbage til indeks        Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside